شرایط دریافت کارت بازرگانی برای معاملات فصلی

mojtaba_br

همراه نمونه
2015-09-21
406
41
0
شرایط دریافت کارت بازرگانی برای معاملات فصلی: يكي از مدارك اصلي كه در رابطه با مبحث واردات / صادرات كالا الزام داشته و جزو يكي از اركان اساسي در ميباشد ( كارت بازرگاني ) است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران توسط مركز و يا شهرستانها به نام متقاضياني كه واجد شرايط باشند صادر ميگردد .
كارت بازرگاني ،مجوزي است كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 1372/04/02 مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي شود به امر تجارت خارجي بپردازد .بر اساس مقرراتي كه در حال حاضر در دست اجراست اعتبار كارت بازرگاني از تاريخ صدور يكسال مي باشد . تمديد كارت بازرگاني با ارائه مدارك لازم براي براي مدت مذكور انجام مي گيرد و در دفعات بعد نيز به همين ترتيب ادامه مي يابد.
کاربردهای کارت بازرگانی:
1. ثبت سفارش و ترخيص كالا
2. واردات از مناطق آزاد
3. مبادرت به حق العمل كاري در گمرك
4. صادرات کلیه کالاهای مجاز


ضمناً داشتن كارت بازرگاني براي واردات / صادرات الزامي بوده كه حين ثبت سفارش كالا جزو مداركي است كه توسط بانكها از متقاضي اعتبار درخواست ميگردد .
صدور کارت بازرگانی:
براي صدور كارت بازرگاني دائم بايد از طريق اداره كل ثبت شركتهاي محل اقدام به اخذ اظهارنامه ثبتي و گواهي پلمپ دفاتر نمود و سپس به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مركز استان محل فعاليت بر حسب مورد مراجعه نمود ، پس از تكميل پرونده و امضا كارت در اتاق مربوط جهت تاييد نهايي به اداره كلبازرگاني استان مربوطه مراجعه كرد . كارت بازرگاني شركت هاي خارجي جهت تاييد به اداره كارت بازرگاني وزارت ارسال مي شود .
به موجب تصويبنامه شماره 80163/ت/68663 مورخ 17/12/76 *** شركتهاي تعاوني بايد كارت بازرگاني خود را از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت نمايند .


شرايط اخذ كارت بازرگاني :
الف / اشخاص حقيقي ايراني
• داشتن حد اقل 21 سال تمام .
• برگ پايان خدمت نظام و يا برگ معافيت براي اقايان .
• داشتن سه سال سابقه فعاليت هاي تجاري / توليدي به تائيد دونفر از دارندگان كارت بازرگاني و يا داشتن مدرك مجوز توليد صادره يكي از وزارتخانه متبوع .
• داشتن محل كسب ( متناسب با رشته فعاليت ) اعم از ملكي / استيجاري .
• داشتن دفاتر قانوني با ارائه اظهار نامه هاي ثبتي .
• داشتن حساب جاري معتبر نزد يكي از بانكهاي عامل كشور .
• سه رديف اخر كه با رنگ ابي مشخص گرديده معمولاً در رابطه با شركتهاي متقاضي اخذ كارت الزام خواهد داشت.
ب / اشخاص حقيقي غيرايراني
• داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني باستثناي" برگ پايان خدمت نظام / معافيت".
• داشتن پروانه كار و اقامت معتبر .


مدارک لازم جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی برای اشخاص حقیقی:




1. در خواست صدور كارت بازرگاني


2. كپي مدرك تحصيلي(حداقل ديپلم)


3. كپي كارت ملي


4. تكميل 1 برگ فرم عضويت اتاق(تايپ فارسي-لاتين)


5. تعهدنامه عضويت در اتاق بازرگاني


6. تكميل 2 برگ فرم مشخصات بازرگاني(تايپ فارسي)


7. اصل و كپي فرم بانك مبني بر حسن اعتبار بانكي(فرم الف)


8. تكميل فرم مشخصات فردي و اعلام معرفين(فرم ج) و كپي كارت بازرگاني بانضمام نامه كتبي از معرفين مبني بر تائيد سابقه تجاري بيش از 3 سال(دارندگان مدارك دانشگاهي و همچنين دارندگان مجوز توليد از يكي از وزارتخانه هاي توليدي نياز به معرف ندارند)


9. اصل و كپي فرم تعهدنامه دريافت كارت بازرگاني و تصديق امضا متقاضي توسط دفاتر اسناد رسمي(فرم د)


10.دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني كه به گواهي اداره ثبت شركتها رسيده باشد.


11.اصل و كپي گواهي پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شركتها


12.اصل و فتوكپي گواهي عدم سوء پيشينه


13. 5 قطعه عكس 4×3 (جديد،تمام رخ،ساده)


14.دو سري فتوكپي از كليه صفحات شناسنامه متقاضي(حداقل سن 21 سال تمام)و رويت اصل آن


15.دو برگ فتوكپي كارت پايان خدمت و معافيت از خدمت سربازي براي آقايان و رويت اصل آن


16.دو سري فتوكپي از كليه صفحات سند مالكيت شش دانگ يا ارائه اجاره نامه محضري محل كار.(در صورت عادي بودن اجاره نامه محل كار،ارائه دو سري فتوكپي از كليه صفحات سند مادر با رويت اصل سند،چنانچه سند به صورت مشاع تنظيم شده علاوه بر رعايت موارد تعيين شده در اين بند،ارائه رضايت نامه كتبي ساير مالكين از طرف متقاضي كارت الزامي است.)


17.اصل و فتوكپي فيش واریزی به حساب سازمان بازرگاني استان اصفهان با ذكر نام شركت


18.اصل فيش حق عضويت بسته به ميزان سرمايه طبق فيش تقديمي و فيش حق تمبر.







تذكر 1. كارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت نمايند.
تذكر 2. در صورتي كه متقاضي نتواند براي انجام امور مربوطه شخصا مراجعه نمايد مراجه كننده ملزم به ارائه وكالتنامه رسمي و يا معرفي نامه از طرف متقاضي مي باشد.
تذكر 3. هر شخص بيش از يك كارت بازرگاني اعم از حقوقي و يا حقيقي نمي تواند داشته باشد.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی برای اشخاص حقیقی:
1- تكميل سه برگ فرم عضويت اتاق و تعهدنامه عضويت در اتاق .
2- تكميل پنج برگ فرم مشخصات بازرگاني .
3- اصل و كپي فرم بانكي مبني بر حسن اعتبار بانكي (فرم الف).
4- تكميل فرم مشخصات فردي و اعلام معرفين (فرم ج) و كپي كارت بازرگاني بانضمام نامه كتبي از معرفين مبني بر تاييد تجاري بيش از 3 سال َ(دارندگان مدرك دانشگاهي ليسانس و همچنين دارندگان مجوز توليد از يكي از وزارتخانه هاي توليدي نيازي به معرفي ندارند ).
5- اصل و كپي فرم تعهد نامه دريافت كارت بازرگاني و تصديق امضاء منقاضي توسط دفاتر اسناد رسمي (فرم د).
6- دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني كه به تاييد اداره ثبت رسيده باشند
7- اصل و كپي گواهي پلمپ دفاتر از اداره ثبت شركت ها .
8- اصل و كپي گواهي عدم سوء پيشينه .
9- چهار قطعه عكس 4*6 (جديد ، تمام رخ ،سالم ).
10- دو سري كامل كپي از تمام صفحات شناسنامه (سن متقاضي حداقل 18 سال تمام )و رؤيت اصل .
11- دو سري كپي كارت پايان خدمت يا كپي معافيت از خدمت سربازي براي آقايان و رؤيت اصل ان .
12- دو سري كپي از كليه صفحات سند مالكيت ششدانگ ، يا ارائه اجاره نامه مخصوص محل كار در صورت عادي بودن اجاره نامه محل كار ارائه دو سري كپي از كليه صفحات سند و رؤيت اصل سند . چنانچه به صورت شاع تنظيم شده باشد علاوه بر رعايت موارد تعيين شده در اين سند رضايت نامه كتبي ساير مالكين از طرفين متقاضي الزامي است .

تذكـــر :
1- عدم اشتغال تمام وقت در دستگاهاي دولتي (قواي سه گانه )
2- حضور متقاضي كارت در كليه مراحل الزامي است .
3- هر شخص بيش از يك كارت بازرگاني اعم از حقيقي يا حقوقي نمي تواند داشته باشد .


همانطوريكه در قسمت هاي قبلي اشاره شد يكي از مدارك اصلي در رابطه با واردات كالا كه به بانكها تحويل ميگردد ، اخذ مجوز لازم از وزارتين بازرگاني ، صنايع ، كشاورزي و... ميباشد .
معمولاً براي ورود هر نوع اقلام وارداتي مجوز وزارت بازرگاني ضرورت داشته لكن با عنايت به نوع كالا ساير مجوزهاي لازم نيز در اجراي جداول و تعرفه هاي كتاب مقررات صادرات و واردات كالا كه همه ساله از طريق وزارتخانه ياد شده تدوين ميگردد قابل ارائه خواهد بود .
مدارك مورد نياز جهت ثبت سفارش كالا ( مجوز وزارت بازرگاني ) :


• كارت بازرگاني معتبر .
• تكميل اوراق ثبت سفارش 5 برگي باستناد " نمونه پيوست " .
• اصل پروفرما ( فاكتر كالا ) و ارائه كپي آن ( درج شرايط ذيل در پروفرما ضروري است )


• نام و آدرس كامل خريدار كالا ( شماره تلفن / فاكس / ايميل ) .
• نام و آدرس كامل فروشنده كالا ( شماره تلفن / فاكس / ايميل ) .
• مشخصات كامل كالاي مورد نظر .
• قيمت واحد كالا فوب - FOB ( اين اصطلاحات در سر فصل مربوطه توضيح داده خواهد شد ) – مبلغ كرايه حمل ( Freight ) .
• مقدار ، وزن ، تعداد و نوع بسته بندي كالا .
• نام كشور ذينفع ( فروشنده ) و نام كشور توليد كننده كالا .
• نام كشور مبدا حمل ، محل بارگيري ، وسيله حمل و نهايتاً سررسيد و مهلت حمل .
• نام ارز مورد معامله و همچنين نحوه پرداخت وجه كالا .
• نام مرز ورودي و گمرك مقصد .
• و در نهايت امضا و مهر فروشنده كالا ذيل پروفرما و شماره و تاريخ صدور پروفرما .


موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:
1. شركت تعاوني مرز نشينان
2. ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه در بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند
3 . پيله وران
4. كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار
5. كالاهايي كه صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي باشد

ماده 3- قانون مقررات صادرات و واردات و مبادرت برابر صادرات و واردات كالا بصورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و به تاييد وزارت بازرگاني مي رسد.


قوانین و بخشنامه های مرتبط با صدور و تمدید کارت بازرگانی:
الف ـ بند 2 ماده 10 آيين نامه مقررات صادرات و واردات 73/02/06
كارت بازرگاني توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستانها به نام متقاضياني كه واجد شرايط زير باشند صادر مي گردد.
تبصره : كليه شركتهاي تعاوني كارت بازرگاني خود را صرفا" از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي نمايند .
2-1-1 اشخاص حقيقي ايراني .
2-1-1 داشتن حداقل سن 21 سال تمام .
2-1-2 داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان.
2-1-3 داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي به نأييد دو نفر از دارندگان كارت بازرگاني يا ارائه مدرك دانشگاهي يا داشتن مجوز توليد از يكي از وزارتخانه هاي توليدي
2-1-4 داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت ، اعم از ملكي يا استيجاري .
2-1-5 داشتن دفاتر قانوني و ارائه اظهارنامه ثبتي .
2-1-6 داشتن حساب جاري در يكي از شعب بانك هاي داخلي .
2-1-7 عدم اشتغال تمام وقت و همچنين رابطه استخدامي با وزارتخانه ها و سازمانها ي دولتي و قواي سه گانه .
2-1-8 عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب .
2-1-9 نداشتن محكوميت كيفري .

2-2- اشخاص حقيقي غير ايراني :
2-2-1 داشتن حكم شرايط مقرربراي اشخاص ايراني باستثناي برگه پايان خدمت وظيفه يا برگه معافيت .
2-2-2 داشتن برگه كار و اقامت معتبر.
2-2-3 محل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان معتبر آن كشور در موارد خاصي كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متقاضي متقاضي به تشخيص وزارت ضرورت داشته باشد . وزارت مذكور ميتواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيان را بدون رعايت شرط محل متقابل به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن محل متقابل به اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران اعلام نمايد.
اشخاص حقوقي (اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج از كشور بوده ، سپس در ايران به ثبت رسيده باشد .
2-3-1 مديران عامل ورئيسان هيأت مديره شركت بايد داراي شرايط مقرر در بند هاي (2-1-1) ، (2-1-2) ، (2-1-7) ، (2-1-8) ، (2-1-9) ، (2-2-2) ، (2-2-3) باشند .
2-3-2 مديران شركتهاي تعاوني و شركت هاي دولتي و شركت هاي موضوع قانون حفاظت صنايع ، مشمول محدوديت بند(2-1-7 ) نخواهد بود .
2-3-3 مديران شركت دولتي ، شركت هاي متعلق به نهادهاي انقلابي و شركت هاي موضوع حفاظت صنايع ، كه حكم مديريت آنها توسط سازمان دولتي يا نهاد ذي ربط صادر شده باشد. از ارائه گواهي بند موضوع بند (2-1-9) معاف خواهند بود .
2-3-4 شركتها بايد واجد شرايط در بندهاي (2-1-4) ، (2-1-5 )، (2-1-2) و (2-1-8) باشند .

ابطال کارت بازرگانی:
مدت اعتبار اين كارت حسب درخواست متقاضيان از يك تا پنج سال بوده كه در صورت تائيد توسط وزارت بازرگاني معتبر ميباشد .
ابطال كارت بازرگاني ممكن است اختياري يا اجباري باشد .
الف –ابطال اختياري (انصراف)
اشخاص اعم ازحقيقي و حقوقي در صورت انصراف از داشتن كارت بازرگاني مي توانند با ارائه مدارك ذيل به اتاقهاي بازرگاني و تعاون اداره كل مقررات صادرات و واردات يا سازمانهاي بازرگاني استانها تقاضاي ابطال كارت نمايند .

اشخاص حقوقي :

1- تقاضاي شركت
2- گواهي تسليم اظهارنامه مالياتي آخرين سالي كه تا آن زمان اظهار نامه مالياتي آن پذيرفته شده است .
3- اظهار نامه ابطال ثبت دفاتر تجاري .
4- صورتجلسه مجمع عمومي براي شركتهاي سهام عام و خاص و تعاوني ها و صورتجلسه هيأت مديره براي ساير شركتها .
5- تصوير روزنامه رسمي اعلام رسمي انحلال شركت و در صورت انحلال شركت نيازي به ارائه مدارك مذكور در رديفهاي 3 و 4 نمي باشد .
6- ارائه اصل كارت بازرگاني .
اشخاص حقوقي :
1- تقاضاي شخص .
2- گواهي تسليم اظهارنامه مالياتي آخرين سالي كه تا آن زمان اظهارنامه مالياتي آن پذيرفته شده است .
3- اظهار نامه ابطالي ثبت دفاتر تجاري.
4- ارائه اصل كارت بازرگاني .

ب : ابطال اجباري :
در صورتي كه بعد از صدور كارت بازرگاني مشخص شود كه دارنده كارت فاقد يك يا چند شرط از شرايط دريافت كارت مي باشد و يا بعد از صدور فاقد شرط يا شرايط مذكور گرديده است وزارت بازرگاني ميتواند رأسا" نسبت به ابطال كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع ايران يا اتاق تعاون حسب مورد ميرساند . لكن در صورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني يا اتاق تعاون مشخص گردد بايد موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگاني منعكس نمايد (بند 1 ماده 10 مكررات صادرات و واردات )
ضمنا" افرادي كه مرتكب قاچاق شوند طبق ماده 30 قانون امور گمرك ايران اگر داراي كارت بازرگاني باشند در صورت محكوميت علاوه بر مجازات هاي مربوط از عضويت اتاق بازرگاني شعب آن در شهرستان بصورت موقت يا دائم محكوم و كارت بازرگاني نيز باطل مي شوند . در صورتي كه موضوع به دادگاه ارجاع شده باشد بنا به پيشنهاد گمرك و تشخيص كميسيون مركب از نمايندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اداره كل گمرك ممكن است بصورت موقت يا دائم از عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران محروم گردند . در هر حال اين اقدام مانع از تعقيب مرتكب در مراجع قانوني نخواهد بود.
تبصره 1 –محروميت از عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مانع از ترخيص كالايي كه طبق مقررات قبل از محروميت برابر گشايش اعتبار شده يا حمل گرديده نخواهد بود (ماده 30 قانون امور گمرك)
تبصره 2- به هر جهت ابطال كارت بزرگاني چه در صورت اختياري و چه بصورت اجباري توسط اداره بازرگاني (معاون بازرگاني خارجي) وزارت بازرگاني انجام مي شود .


ح- تعليق كارت بازرگاني :
در مواردي که كارت اشخاص حقيقي يا حقوقي مفقود و يا به سرقت ميرود متقاضي مي تواند براي پيشگيري از سوءاستفاده احتمالي از كارت توسط ديگران درخواست تعليق كارت بازرگاني خود را با ارائه مدارك زير نمايد .
- درخواست كتبي شخص اعم از حقيقي يا حقوقي .
- آگهي موضوع در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار .
- در صورتي كه كارت به سرقت رفته باشد علاوه بر مدارك مذكور گواهي اداره آگاهي لازم است.
 

درباره ما

  • خوش آمدید ؛ یه حسِ خوب یک انجمن است که شما می توانید در آن عضو شده از امکانات آن استفاده کرده و دوستان جدید پیدا کنید. این مجموعه دارای نظارت 24 ساعته بوده تا محیطی سالم را برای کاربران خود فراهم آورد،از کاربران انتظار می رود که با رعایت قوانین ما را برای رسیدن به این هدف یاری کنند.
    از طرف مدیر وب سایت:
    "همواره آرزو دارم که هربازدید کننده ای بعد از ورود به انجمن، با یه حسِ خوب اینجارو ترک کنه!"

منوی کاربر