وظایف مدیر

Hooshmandsazan

New member
2015-10-14
10
0
0
رشت
§ [FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]تعريف[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]برنامه ريزي عبارتستاز فرايندي داراي مراحل مشخص و به هم پيوسته براي توليد يك خروجي منسجم در قالبسيستمي هماهنگ از تصميم‌ها[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]شرح[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]برنامه ريزي يكي ازوظايف مديريت است. برنامه‌ريزي داراي انواع و اقسام مختلفي است و در سطوح مختلفمديريت شكل‌هاي متفاوتي از آن استفاده مي‌شود[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
§ [FONT=&quot]2. [/FONT]
[FONT=&quot]تعريف[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]كل وظيفه مربوط بهانجام امور مربوط به نيروي انساني در سازمان شامل جذب، استخدام، آموزش، فراهم‌آوريو نگهداشت شرايط كاري مناسب[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]شرح[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بكارگماري يكي ازوظايف مديريت است. مديريت منابع انساني نيز حوزه‌اي است كه در وظيفه بكارگماري مي‌گنجد[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
§ [FONT=&quot]3. [/FONT] [FONT=&quot][/FONT]
§ [FONT=&quot]4. [/FONT]
[FONT=&quot]تعريف[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تحليل گزينه‌هاي مختلفدر مورد يك موضوع و گزينش يك يا چند گزينه[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]شرح[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]برخي نويسندگان تصميم‌گيريرا يكي از وظايف مديران بر‌مي‌شمرند. برخي ديگر تصميم‌گيري را يكي از قدم‌هاي سايروظايف مديريت مي‌دانند. به عنوان مثال در برنامه‌ريزي، انتخاب گزينه‌هاي مختلف درمورد اهداف، است[/FONT][FONT=&quot]....[/FONT]
§ [FONT=&quot]5. [/FONT] [FONT=&quot][/FONT]
§ [FONT=&quot]6. [/FONT]
[FONT=&quot]تعريف[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گروه‌بندي فعاليت‌هايضروري براي دستيابي به اهداف، تخصيص هر گروه از فعاليت‌ها به يك مدير به همراهقدرت و اختيار لازم براي نظارت بر آن، و تأمين هماهنگي افقي و عمودي در ساختارسازمان[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]شرح[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سازماندهي يكي ازوظايف مديريت است. سازماندهي شامل فعاليت‌هايي براي طراحي ساختار سازماني، تعيينمسئوليت افراد و شرح وظايف آنها، طبقه‌بندي مشاغل، تفويض اختيارات و . . . است[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
§ [FONT=&quot]7. [/FONT] [FONT=&quot][/FONT]
§ [FONT=&quot]8. [/FONT]
[FONT=&quot]تعريف[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وظيفه مديريتي كنترلعبارتست از اندازه‌گيري و اصلاح عملكرد براي دستيابي به اين اطمينان كه اهدافسازمان و برنامه‌هاي تدوين شده براي دستيابي به آن اهداف به سرانجام مي‌رسند[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]شرح[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]كنترل يكي از وظايفمديريت است. كنترل مديريتي معطوف به كل سازمان است اما در قالب روش‌هاي مشخص برايكنترل مالي، كنترل كيفيت و . . . نيز مطرح مي‌شود. كنترل به صورت ضمني فعاليتنظارت و ارزيابي را نيز شامل[/FONT][FONT=&quot]....[/FONT]
§ [FONT=&quot]9. [/FONT] [FONT=&quot][/FONT]§ [FONT=&quot]10. [/FONT] [FONT=&quot][/FONT]
§ [FONT=&quot]11. [/FONT]
[FONT=&quot]تعريف[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]كار پيوسته تصميم‌سازيو بيان آنها در قالب دستورات مشخص و دستورالعمل‌ها و انجام وظيفه به عنوان رهبرسازمان[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]شرح[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]هدايت منابع انسانييكي از وظايف مديريت است. برخي از نويسندگان رهبري را معادل هدايت مي‌دانند. هم‌چنينبرخي به جاي واژه «هدايت» از واژه «رهبري» استفاده مي‌كنند[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
§ [FONT=&quot]12. [/FONT]
[FONT=&quot]تعريف[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تمام فعاليت‌هاي مربوطبه برقراري ارتباط متقابل بين اجزاي مختلف كار[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]شرح[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]برخي نويسندگانهماهنگي را يكي از وظايف مديريت برمي‌شمرند در حالي كه برخي ديگر هماهنگي را اساسمديريت مي‌دانند و معتقدند كه هر يك از وظايف مديريتي اقدامي شامل هماهنگي است[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
[FONT=&quot]موضوعات اعم (1[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot][/FONT]§ [FONT=&quot]1. [/FONT] [FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]مقالات مرتبط (2[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot][/FONT]§ [FONT=&quot]1. [/FONT] [FONT=&quot]شيرخدا،الهه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][تمام متن][/FONT]
[FONT=&quot]چكيده[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]يكي از ويژگي‌هايدوران معاصر، سرعت و شتابي است كه زندگي و كار به خود گرفته است. براساس ويژگي‌هاياين دوره، حتي ادبيات، روزنامه‌نگاري و اطلاع‌رساني نيز تغييراتي كرده ‌است. بهعبارت ديگر در حوزه داستان‌نويسي، پس از رمان‌هاي چند جلدي دهه‌هاي نخست قرنبيستم، شاهد ظهور داستان‌هاي ميني ماليستي و كوتاه هست[/FONT][FONT=&quot]....[/FONT]
§ [FONT=&quot]2. [/FONT] [FONT=&quot][تمام متن][/FONT]
[FONT=&quot]چكيده[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شناخت مهارتهاي قابلانتقال يك قدم اساسي در برنامه‌ريزي شغلي است. مقاله حاضر توضيح مي‌دهد كه اينمهارتها چه هستند و كمك‌هايي را براي تشخيص و افزايش ميزان مهارتها و استفاده ازآنها در به دست آوردن يك موقعيت شغلي مناسب ارائه مي‌نمايد. انواع مهارتها، شاملمهارتهاي فني، مهارتهاي اكتسابي و مهارتهاي قابل ا[/FONT][FONT=&quot]....[/FONT][FONT=&quot]كليدواژه[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مسير شغلي؛ مهارت؛‌مهارت‌هاي قابل انتقال؛ برنامه‌ريزي شغلي[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​