مقایســه اي بــین دو روش راه انــدازي الکتروموتورهــاي القــایی سه فاز به روش l.∆ و راه اندازي به رو

mojtaba_br

همراه نمونه
2015-09-21
406
41
0

مقایســه اي بــین دو روش راه انــدازي الکتروموتورهــاي القــایی سه فاز به روش l.∆ و راه اندازي به روش (Soft Starting) در سافت استارتر :غالبــاً در
ها بــرا ي الکتروموتورهــاي بــا تــوان بــیش از 18.5 kw و الکتروموتورهــاي اصــ طلاحاً ســنگین از مـــدارات را هانـــداز (l .∆ ) اســـتفاده مـــی شـــود کـــه در ایـــن روش را ه انـــدازي و بـــه خصـــوص در الکتروموتورهــاي بــا بــار مکــانیکی زیــاد جریــان اولیــه راه انــدازي فشــار بســیار زیــادي را در هنگــام راه انـدازي بـه الکتروموتـور و بـار مربوطـه و همچنـین ادوات مـدار راه انـداز (کنتاکتورهـا) و مضـافاً شـبکه برق تـامین کننـده انـرژي الکتریکـی مـدار وارد مـی کنـد، کـه ایـن امـر ناشـی از عبـور جریـان بهمنـی زیـادبراي غلبه بر حالـت ایسـتایی اولیـه روتـور و عـدم امکـان کنتـرل و محـدود کـردن انـرژي تزریـق شـده بـه الکتروموتور می باشد.موارد ذکر شده بالا طبعاً باعـث تلفـات انـرژي الکتر یکـی و ایجـاد ضـربه هـاي مکـانیکی بـه الکتـرو موتـورو بار کوبـل شـده بـه آن و بـه دنبـ ال خـود اسـتحلاك مکـانیکی ماشـین را در بـر دارد . کـه ایـن مشـکلات وموارد در روش راه اندازي نرم (سافت استارتر) بـه دلیـل داشـتن نظـارت و امکـان کنتـرل بـر میـزان انـرژي الکتریکـی تزریـق شده به الکترو موتور و ماشین بـه دلیـل تزریـق آرام و یکنواخـت انـرژي بـه طـور کلـی مرتفـع شـده اسـت و همچنین مزایاي دیگر که در مقالات بعدی به طور مفصل به آن پرداخته خواهد شد.
 

درباره ما

  • خوش آمدید ؛ یه حسِ خوب یک انجمن است که شما می توانید در آن عضو شده از امکانات آن استفاده کرده و دوستان جدید پیدا کنید. این مجموعه دارای نظارت 24 ساعته بوده تا محیطی سالم را برای کاربران خود فراهم آورد،از کاربران انتظار می رود که با رعایت قوانین ما را برای رسیدن به این هدف یاری کنند.
    از طرف مدیر وب سایت:
    "همواره آرزو دارم که هربازدید کننده ای بعد از ورود به انجمن، با یه حسِ خوب اینجارو ترک کنه!"

منوی کاربر