فراینــد راه انــدازي نــرم و خاموش شدن مدار در سافت استارتر

mojtaba_br

همراه نمونه
2015-09-21
406
41
0
فراینــد راه انــدازي نــرم و خاموش شدن مدار در سافت استارتر: در ابتـدا انـرژي الکتریکـی بـه روي کنتـاکتور K1 مـی رسـد و پـس از اعمـال فرمـان Start توسـط کـابر به دسـتگاه کنترلـر داخلـی سیسـتم کنتـاکتورK1 را در مـدار قـرار مـی دهـد (کـه البتـه ایـن کنتـاکتور بـراي حفاظت و ایمنی SCRهـا بـوده و مـی تـوان از آن صـرف نظـر کـرد) سـپس انـرژي الکتریکـی بـا عبـور ازK1 بــه ســافت اســتارتر و همچنــین کنتــاکتورK3 مــی رســد. ســپس کنترلــر سیســتم میــزان ولتــاژ ،فرکانس، و ترتیب فاز برق شبکه را کنترل مینماید.

در صــورت متعــارف بــودن مقــادیر پارامترهــاي ولتــاژ، فرکــانس و ترتیــب فازهــا بــه مرحلــۀ بعــد یعنــی راه اندازي الکتروموتور به روش تزریق آرام و نرم توان اکتریکی می پردازد.

دســتگاه الکتروموتــور را طبــق تعریــف مشــخص شــده توســط کــاربر و بــه روش تزریــق آرام انــرژي راه اندازي می کند پـس از اتمـام فرآینـد راه انـدازي ، سیسـتم بـا روشـن کـردن کنتـاکتورK3 سـافت اسـتارتر SCR ها را باي پس می کند. کـه ایـن امـر باعـث طـولانی شـدن عمـر قطعـات الکترونیـک قـدرت دسـتگاه(SCR) داخلی سافت استارتر و کم شدن توان تلفاتی مدار الکترونیکی آن میشود.

(نکتـه قابـل توجـه در تحلیـل عملکـرد مـدار بـالا ایـن اسـت کـه هـیچ یـک از کنتاکتورهـاي K3,K1 در وضــعیت عبــور جریــان و بــار روشــن ویــا خــاموش نمــی شــوند کــه ایــن امــر خــود ســلامت و عمــر کنتاکت هاي آنان را تضمین می نماید.)

پس از اتمام عملیات راه انـدازي الکتروموتـور، سیسـتم (سافت استارتر) بـا نظـارت دقیـق بـر میـزان جریـان عبـوري از مـدارو همچنــین تغییــرات ولتــاژ و ترتیــب فــاز و فرکــانس شــبکه ســلامت کــارکرد الکتروموتــور را تضــمین نموده و بر آن مراقبتی دقیق را اعمال می نماید.

و در صورت ایجـاد اشـکال در هـر یـک از پارامترهـاي فـوق دسـتگاه (سافت استارتر) الکتروموتـور را خـاموش کـرده و بـافعـال نمـودن خروجـی آلارم و همچنـین پیغـام مـتن خطـاي ایجـاد شـده بـر روي صـفحۀ نمـایش خـود کاربر را مطلع می نماید.

در فرآینــد خــاموش شــدن و یــا در صــورت ایجــاد خطــا در حــین عملکــرد نرمــال الکتروموتــور و یــا دریافت فرمان اسـتاپ از کـاربر دسـتگاه سافت استارتر) بـه روش خـاص خـود الکتروموتـور را خـاموش مـینمایـد کـه بـه شرح ذیل ارائه می شود:

براي شـر وع فرآینـد خـاموش شـدن سیسـتم ابتـدا المـان هـاي الکتر ونیـک قـدرت سـافت اسـتارتر (یعنـیSCR) هـا را روشـن مـینمایـد و بـار کنتـاکتورK3 را بـه دوش مـی گیـرد سـپس کنترلـر کنتـاکتورk3 را بـدون بـار خـاموش مـی نمایـد و بعـد از آن (SCR) هـا خـاموش مـی شـوند (( کـه در صـورت فعـال بــودن پــارامتر توقــف آرامSOFT STOP فراینــد خــاموش شــدن بــه آرامــی و نرمــی صــورت مــی گیـرد )) و جریـان مـدار الکتروموتـور قطـع مـی گـرد و پـس از آن کنتـاکتورK1 نیـز بـدون بـار خـاموش می شود و دستگاه در حالت آماده باش براي دریافت فرمان استارت مجدد به انتظار میماند.

((چنـان کـه در شـرح بـالا ذکـر شـد هـیچ یـک از دو کنتـاکتور k3 و k1 چـه در زمـان روشـن شـدن و چه در زمان خاموش شـدن داراي بـار و جریـان الکتریکـی نمـی باشـد کـه ایـن امـر سـلامت و عمـر آنهـارا تضمین می نماید.))

در پایـان بـه عـر ض مـی رسـاند کـه مـوارد ذکـر شـده فـوق گوشـهاي از توانـایی هـا و مزایـاي روش راه اندازي نرم (Soft starting) بود که در بالا ذکر شد و امید است که مفید واقع شود.
 

درباره ما

  • خوش آمدید ؛ یه حسِ خوب یک انجمن است که شما می توانید در آن عضو شده از امکانات آن استفاده کرده و دوستان جدید پیدا کنید. این مجموعه دارای نظارت 24 ساعته بوده تا محیطی سالم را برای کاربران خود فراهم آورد،از کاربران انتظار می رود که با رعایت قوانین ما را برای رسیدن به این هدف یاری کنند.
    از طرف مدیر وب سایت:
    "همواره آرزو دارم که هربازدید کننده ای بعد از ورود به انجمن، با یه حسِ خوب اینجارو ترک کنه!"

منوی کاربر