سافت استارتر های ساتراپ نیرو

mojtaba_br

همراه نمونه
2015-09-21
406
41
0

سافت استارتر های ساتراپ نیرو هایی که هـم اکنــون در اختیـار شــما قرار دارنــد حاصــل کـار گروهــی متخصصــین کشــورمان در شــرکت ســاتراپ مـی باشــد. کــه هــدف از طراحــی و ســاخت این سافت استارترها بــه روز کــردن روشــهاي راه انــدازي الکتروموتورهـاي القــایی سـنگین ســه فـاز و جــاي گزینی آن بـا روشــهاي قـدیمی (l ∆) و ناکــار آمــد دیگر، براي نیاز امروز صنایع می باشد .

ایـن سیسـتم (سافت استارتر) بـراي نیـاز امـروز بخـش صـنعت طراحـی شـده و عملکـرد آن در راسـتاي صـرفه جـویی در مصـرف انـرژي الکتریکـی و کـم کـردن اسـتهلاك مکـانیکی ماشـین در هنگـام راه انـدازي الکتروموتورهـاي سنگین نسبت به متدهاي قدیمی می باشد . از دیگر توانایی هـاي ایـن سیسـتم (سافت استارتر) نظـارت بـا دقـت بـالا بـا اسـتفاده از تکنولـوژي دیجیتـال بـر عملکـرد الکتروموتور می باشد.که این مراقبتها چه قبـل از راه انـدازي و چـه در زمـان راه انـدازي و کـار دائمـی الکتـرو موتـور بـر مجمـوع فاکتورهاي جریان بار، ولتـاژ، ترتیـب فـاز و فرکـانس شـبکه بـرق تـامین کننـده انـرژي الکتریکـی ماشـین اعمال می شود. و مزایاي بسیار دیگر که در شرح جزییات به عرض خواهد رسید .

قابل توجه ایـن کـه ایـن فـن آوري (سافت استارتر) بـه پـاس ایـزد منـان توسـط دسـتان توانمنـد متخصصـین داخلـی ، بـومی شده و بـراي خـدمت بـه صـنایع ایـن مـ رز و بـوم مـی باشـد امیـد اسـت کـه سـبب رضـایت منـدي بخـش صنعت و باعث سربلندي و بالندگی این مرز پر گهر باشد. دسـتگاههاي سـافت اسـتارتر (Soft Starter) گـروه سـاتراپ در چهـار تیـپXsn 400 , Xsn 300 , Xsn 200, Xsn 100, از نظـر سـایز و عملکـرد و از نظـر تـوان کـار از18.5 kw الـی 500 kw و بیشتر مبتنی بر نیازهاي خاص صنایع تهیه و تولید می شوند.

- See more at:
 

amitistech

New member
2016-05-01
2
0
0
تهران
بسیار امید بخشه
امیدوارم در سال های آتی بیشتر از اینها در زمینه اتوماسیون پیشرفت کنیم و محصولات تولیدی از کیفیت بالایی برخوردار باشند تا اطمینان مصرف کنندگان داخلی و خارجی را جلب نماید
 

درباره ما

  • خوش آمدید ؛ یه حسِ خوب یک انجمن است که شما می توانید در آن عضو شده از امکانات آن استفاده کرده و دوستان جدید پیدا کنید. این مجموعه دارای نظارت 24 ساعته بوده تا محیطی سالم را برای کاربران خود فراهم آورد،از کاربران انتظار می رود که با رعایت قوانین ما را برای رسیدن به این هدف یاری کنند.
    از طرف مدیر وب سایت:
    "همواره آرزو دارم که هربازدید کننده ای بعد از ورود به انجمن، با یه حسِ خوب اینجارو ترک کنه!"

منوی کاربر