تنظیمات دستگاه سافت استارتر و نحوه ارتباط با دستگاه

mojtaba_br

همراه نمونه
2015-09-21
406
41
0
fd8b0f77d767f1f6640afba6916ff67c_S.jpg


تنظیمات دستگاه (سافت استارتر) نحوه ارتباط با دستگاه :
دارای یـک پنـل کنتـرل (HMI) بـراي روئیـت مقـادیر ، آلارمهـا و پیغامهـای ماشـین و همچنـین براي تغییر مقادیر پارامترها و تنظیمات سافت استارتر می باشد.

HMI داراي یــک LCD 16×2 بــراي نمــایش مقــادیر عــددي پارامترهــا و پیغامهــا، 5 کلیــد بــراي کنترل و تغییرات بـر روي پارامترهـا و 3 چـراغ نمایشـگر وضـعیت مـی باشـد کـه بـه شـرح ذیـل توضـیحداده می شود:


1- دکمــه ENTER کــه وظیفــه آن ورود بــه بخــش تنظــیم پارامترهــاي دســتگاه سافت استارتر و همچنــین ذخیــره کردن مقادیر عددي پارامترها در حافظه HMI می باشد.
2- دکمه هاي ∆ up و دکمه ∇ Down که مقادیر عدي پارامترها را در سافت استارتر زیاد و یا کم می نمایند.
3- کلیــد Res کــه وظیفــه آن برگردانــدن دســتگاه (سافت استارتر) بــه وضــعیت عــادي در صــورت بــروز آلارم وخاموش کردن آلارم سافت استارتر می باشد.
4- کلید، # ،کـه در صـورت فشـرده شـدن آن توسـط کـاربر در شـرایط تعریـف شـده اطلاعـات موجـود در حافظه HMI را به حافظه Soft Starter ارسال می کند.
5- چراغ Run که نشانگر وضعیت دستگاه (سافت استارتر) در حال را ه اندازي و کارکرد الکتروموتور می باشد.
6- چــراغ Alarm در صــورت ایجــاد اشــکال یــا تشــخیص آن توســط دســتگاه (سافت استارتر) روشــن شــده و مــتن خطاي ایجاد شده روي LCD به نمایش گذاشته میشود.
7- چــراغ SEND در هنگــام ایجــاد ارتبــاط و انتقــالData از HMI بــه Soft Starter روشــن می شود.تنظیم - پارامترها سافت استارتر نیروتوجه:
بـراي تنظـیم پارامترهـا ابتـدا مـی بایسـتی دسـتگاه (سافت استارتر) در وضـعیت Ready to start باشـد و عمـل تنظـیم پارامترها در زمان را ه اندازي و یا کار الکتروموتور امکان پذیر نمی باشد.
بــراي ورود بــه مرحلــه Setting مــی بایســت دکمــه ENTER روي پنــل HMI دســتگاه (سافت استارتر) را بــراي مـدت 5/0 ثانیـه فشـرد کـه در ایـن صـورت دسـتگاه بـا نمـایش واژه GO TO SETING بـه خـط اول تنظــیم پارامترهــا یعنــی پــارامتر فیــوز تندســوز یــا Fast fuse مــی رود و بــا فشــردن مجــدد دکمــه ENTER وظـاهر شـدن مقـادیر عـددي پـارامتر مربوطه بـا اسـتفاده از دکمـه هـاي ∆ up یـا ∇ Down مـی تـوان مقـادیر عـددي آن را تغییـر داد دسـتگاه (سافت استارتر) در بخـش تنظـیم پـارامتر فـوق بـر روي صـفحه نمـایش خود متن روبرو را به نمایش می گذارد.

Fast Fuse
XXX Amp

که مقادیر XXX بسته به نوع تـوان دسـتگاه (سافت استارتر) متغیـر بـوده و قابـل تنظـیم توسـط کـاربر مـی باشـد .بـه عنـوان مثال براي یک الکتروموتور 90KW می توان مقدار 175A را لحاظ کرد.
پـس از تنظـیم مقـادیر بـا فشـار مجـدد دکمـه ENTER سافت استارتر بعـد از ذخیـره کـردن مقـادیر فـوق بـه خط بعدي تنظیمات پرش می کند. یعنی:( FAST FUSE TIMER)

دســتگاه (سافت استارتر) در زمــان ذخیــره ســازي مقــادیر هــر پــارامتر بــه مــدت0.5sec پیغــام روبــرو را بــه نمــایشمی گذارد: DATA STORE

قـدم بعـد مرحلـه تنظـیم زمـان فیـوز تندسـوز یـا Fast Fuse Timer مـی باشـد کـه بـا فشـردن مجـدد دکمـه ENTER مـی تـوان بـا دکمـه هـاي up و Down مقـادیر عـددي آن را تغییـر داد و بـا فشـاردکمـه ENTER پـس از ذخیـره مقـادیر پـارامتر برنامـه بـه خـط بعـدي تنظـیم پـرش مـی کنـد در زمـان تنظیم پنل کنتـرل سافت استارتر مـتن زیـر را بـه نمـایش مـی گـذارد کـه بـا اسـتفاده از کلیـد هـايDOWN , UP قابل تنظیم می باشد.

Fast Fuse Timer
XXX Sec

بــه عنــوان مثــال اگــر پــارامتر Fast fuse در یــک موتــور90kw معــادل 175A و زمــان آن یعنــی پـارامتر Fast Fuse Timer معـادل 5sec تنظـیم شـده باشـد در صـورت عبـور جریـان بیشـتر از حـد 175A در مـدار و گذشـت زمـان بـیش از 5sec سافت استارتر بـا خـاموش کـردن الکتروموتـور و فعـال کـردن خروجی آلارم دستگاه (سافت استارتر) مـتن مقابـل را بـه نمـایش مـی گـذارد کـه معنـی آن فعـال شـدن فیـوز تنـد در زمـانو جریان تعریف شده توسط کاربر می باشد.

Fast Fuse Active
At 175A 5 sec


Slow Fuse

پـارامتر سـوم دسـتگاه پـارامتر Slow Fuse Amp مـی باشـد کـه عملکـرد آن هماننـد Fast Fuse بـوده و فقـط بـه عنـوان سـت پوینـت دوم جریـان دسـتگاه مـی باشـد و مقـادیر عـددي آن نیـز همچـون دیگـرپارامترها بـا اسـتفاده از کلیـد هـاي DOWN, UP تنظـیم مـی شـود و بـا فشـار دکمـه ENTER بعـد از اتمـام تنظـیم پـارامتر بـه خـط بعـدي پـرش مـی کنـیم و پـارامتر بعـد از آن نیـز فـاکتور زمـانی Slow Fuse Timer می باشد که این دو به شکل زیر بر روي صفحه نمایش دستگاه دیده می شوند.

Slow Fuse Amp

XXX AMP

Slow Fuse timer

XXX sec


بـه عنـوان مثال اگـردر یـک موتـور 90kw مقدارعـددي 160A Slow Fuse Amp و مقـدار زمـانی آن یعنـی 20sec Slow Fuse timer تعریـف شــده باشـد در صــورت عبـور جریــان معــادل 161A یــا بیشــتر از مــدار الکتروموتــور و بعــد از گذشــت زمــان20sec دســتگاه (سافت استارتر) الکتروموتــور را خــاموش نموده و پیغام روبرو به نمایش گذاشته می شود.

S/Fuse Active AT 160 A 20secقابـل ذکـر اسـت کـه در صـورت فعـال شـدن هـر یـک از آلارمهـا و خطـا هـاي داخلـی و یـا خـارجی دسـتگاه (سافت استارتر) خروجـی آلارم دسـتگاه (سافت استارتر) فعـال مـی شـود کـه در صـورت اسـتفاده از آژیـر و یـا عوامـل خبردهنـده دیگر می تواند اپراتور را مطلع نماید.

START PEDESTAL VOLTAGE

پــارامتر START/P VOLTAGE کــه وظیفــه آن تعیــین میــزان ولتــاژ راه انــدازي الکتروموتــور درابتداي شـیب را ه انـدازي و افـزایش ولتـاژ بـر روي الکتروموتـور مـی باشـد و مقـادیر آن بـین 0الـی %40 بسته به شرایط کـار الکتروموتـور متغییـر مـی باشـد. نمایشـگر دسـتگاه (سافت استارتر) در هنگـام تنظـیم مـتن روبـرو را بـه نمــایش مــی گــذارد. و نحــوه تنظــیم مقــادیر آن همچــون دیگــر پارامترهــا بــا اســتفاده از کلیــدهاي DOWN, UP می باشد.

Start Voltage Pedestal xx%

Start current Limiter پارامتر سافت استارتر
پــارامتر «Start current / L کــه وظیفــه آن محــدود کــردن بیشــترین میــزان جریــان را ه انــدازي الکتروموتـور مـی باشـد با فشـردن مجـدد دکمـهENTER پـارامتر ذکـر شـده در رويLCD دسـتگاه (سافت استارتر) بـه شکل زیر نمـایش داده مـی شـود و تغییـرات مقـادیر آن هماننـد دیگـر پارامترهـا بـا دکمـه هـايDown , up انجام می شود و سـپس بـا فشـردن دکمـهENTER مقـادیر آن ذخیـره شـده و بـه خـط بعـد پـرش می کند.

Start current
Limiter xxx Amp

به عنوان مثـال اگـر ایـن پـارامتر توسـط کـاربر در یـک موتـور90kw مقـدار350A تعریـف شـده باشـد دســتگاه (سافت استارتر)
پــس از دریافــت فرمــان Start و تزریــق انــرژي بــه الکتروموتــور اجــازه عبــور جریــان بــیش از350A را به الکتروموتور نمی دهد و مقادیر جریان را در حد 350A محدود می کند.

(Start Ramp Time)

این پارامتر وظیفه تعریف زمـان و میـزان شـیب رشـد انـرژي تزریـق شـده بـه الکتروموتـور توسـط دسـتگاه (سافت استارتر) را تعریف می نماید و در صفحه نمایش به شکل زیر نمایش داده می شود.

Start Ramp Time
XX Sec

به عنوان مثال اگر مقدار این پـارامتر توسـط کـاربر بـه مقـدار7Sec تعریـف شـده باشـد دسـتگاه (سافت استارتر) بـا لحـاظ کـردن زمـان میـزان تزریـق انـرژي الکتریکـی بـه الکتروموتـور از مقـدار 0%الـی 100% را طـی زمـان 7-0 Secانجام می دهد.
و قابـل توجـه ایـن کـه ایـن پـارامتر در صـورت اعمـال محـدودیت جریـان توسـط پـارامترLimiter Start Current در صـورت رسـیدن جریـان عبـوري بـه مقـدار تعریـف شـده در پـارامتر Start current Limiter دچار وقفـه شـده و تـا پـایین آمـدن مقـدار جریـان از حـد تعریـف شـده از افـزایش میــزان انــرژي تزریــق شــده بــه الکتروموتــور جلــوگیري مــی نمایــد و بعــد از کــم شــدن جریــان مجــدداً افزایش مقادیر انرژي را ادامه می دهد.

Max Start Time پارامتر
در ایـن پـارامتر کـاربر زمـان فعالیـت دسـتگاه (سافت استارتر) بـراي راه انـدازي الکتروموتـور را محـدود مـینمایـد یعنـی درصـورت سـت شـدن ایـن پـارامتر توسـط کـاربر در مقـادیر عـددي 10sec دسـتگاه (سافت استارتر) بـراي مـدت 10 ثانیـه عملیات راه اندازي را ادامـه مـی دهـد و در صـورتی کـه در بـار مکـانیکی ماشـین مشـکلی پـیش آمـده باشـدکـه باعـث افـزایش زمـان مـورد نیـاز بـراي راه انـدازي باشـد دسـتگاه (سافت استارتر) قبـل از راه انـدازي کامـل الکتروموتـوراقدام به خاموش کردن آن می نماید و با اعلام آلارم کاربر را مطلع مینماید. کـه آلارم مربوطـه بـه شـکل مقابـل بـه نمـایش در مـی آیـد کـه مفهـوم آن تـلاش دسـتگاه (سافت استارتر) بـراي راه انـدازي الکتروموتور با جریـان ماکسـیمم 350A و در طـی زمـان20sec بـوده کـه بـا عـدم موفقیـت مواجـه شـده است.

Start Time Fault
350 A & 20 sec
Stop Ramp Time

پـ ارامتر مربوطـه کـه وظیفـه آن تعریـف شـیب خـاموش شـدن الکتروموتـور در زمـان فراینـدSTOP مـیباشد به این شکل عمل مـی نمایـد کـه بـه عنـوان مثـال در صـورت تعریـف مقـادیر عـددي5 SEC بـراي پـارامتر فـوق دسـتگاه (سافت استارتر) پـس از دریافـت فرمـان STOP الکتروموتـور را درطـول زمـان SEC 5 و بـه آرامی خاموش می نماید (خاموش شدن نرم)

Stop Ramp Time

X Secmin voltage Protect پارامتر
دراین پارامتر مقـدار کمتـرین ولتـاژ کـار بـراي الکتروموتـور را تعریـف مـی نمایـد و وظیفـه آن حفاظـت درمقابـل افـت ولتـاژ شـبکه مـی باشـد کـه ایـن مقـدار در صـورت هماهنـگ بـودن سـاختار الکتروموتـور مربوطــه تــا مقــدار کمتــرین 300v امکــان پذیراســت کــه در نمونــه هــاي خــارجی ایــن مقــدار چیــزي در حدود10%افت ولتاژ شبکه یعنی حداقت 340vمی باشد .
پارامتر مربوطه به شکل زیـر در صـفحهLCD بـه نمـایش گذاشـته مـی شـود کـه پـس از تنظـیم مقـادیر آن توسط کاربر با فشار دکمه set به خط بعدي پرش می کنیم.

Min volt Protect

XXX voltVolt Fault Timer پارامتر

در ایـن پـارامتر کـاربر مقـدار زمـان تـاخیر در خـاموش کـردن الکتروموتـور توسـط دسـتگاه (سافت استارتر) را در صـورت ایجـاد افـت ولتـاژ کمتـر از حـد تعریـف شـده در پـارامتر min voltage Protect را تعریـف مـی کنـد.
یعنـی در صـورتی کـه در حـین کـار الکتروموتـور ولتـاژ شـبکه از ولتـاژ تعریـف شـده توسـط کـاربر کمتـرشود.

Volt Fault time sec xxx

دســتگاه (سافت استارتر) پــس از گذشــت زمــان تعریــف شــده در پــارامتر voltage time الکتروموتــور را خــاموش می نماید و پیغام زیر را به نمایش می گذارد:

Volt Fault W.M

320 V 10 sec


BY PASS MOD پارامتر

در این پـارامتر کـاربر وضـعیت کنتـاکتورK2 کـه وظیفـه آن بـاي پـس کـردنSCR هـاي دسـتگاه (سافت استارتر) می باشـدرا تعــین میکنــد. یعنــی در صــورتی کــه ایــن پــارامترACTIVE باشــد پــس از راه انــدازي الکتروموتــورK2 روشــن شــده و بــارSCR هــا را بــه دوش میکشــد و از تلفــات حرارتــی SCR هــاي دســتگاه (سافت استارتر) جلــوگیري مــی نمایــد . امــا در صــورت DEACTIVE بــودن ایــن پــارامتر دســتگاه (سافت استارتر) پــس از راه انــدازي نــرم الکتروموتــور کنتــاکتور K2 را روشــن نمــی کنــد بلکــه بــا رفــتن بــه مــدENERGY OPTIMIZING (در صــورت فــول بــار نبــودن الکتروموتــور ) بــا کــاهش میــزان انــرژي الکتریکــی مصرفی به صرفه جویی در هزینه هاي انرژي کمک می نماید.
نکته:
اســتفاده از سیســتم ENERGY OPTIMIZER فقــط در مــدل هــاي داراي ایــن قابلیــت امکــان پذیر می باشد.

توجه:
پـس از تنظـیم آخـرین پـارامتر در صـورت فشـردن دکمـه ،#، HMIمقـادیر عـددي پـارامتر مربوطـه راSAVE نموده و با ارسال اطلاعات کلیـه پارامترهـا بـه دسـتگاه (سافت استارتر) بـه حالـت نرمـال و آمـاده بـه کـار بـر مـیگردد .
که در زمان ارسـال اطلاعـات پیغـام هـاي زیـر بـه ترتیـب در رويLCD دسـتگاه (سافت استارتر) نمـایش داده میشـود کـه این فرایند ممکن است حدود چند ثانیه به طول بی انجامد.


HMI در حالت ارسال اطلاعات به سافت استارتر می باشد .Sending Data To

...Starter


HMI در حال باز خوانی اطلاعات و تطبیق آنها بااطلاعات ارسالی می باشد

Reload Data From

... Starter

فرایند انتقال اطلاعات و تطبیق آن به طور کامل انجام شده است .

Verifying Data

Complete OK

در صورت عدم انطباق اطلاعات یا اشکال در ارسال دستگاه (سافت استارتر) براي ارسال مجدد اطلاعات سعی خواهد کرد:

Data Transfer
Invalid

دستگاه (سافت استارتر) پس از اتمام فرآیند انتقال اطلاعات با نمایش متن روبرو آماده به کار خواهد بود.

Soft starter

Ready To Start

قابل توجـه اینکـه بـراي بازگشـت از هـر منـو بـه مرحلـه قبـل از کلیـد # اسـتفاده کنیـد. و دیگـر اینکـه درصـورت فشـردن ایـن کلیـد در زمـان انتظـار دسـتگاه (سافت استارتر) ( ready to start ) دسـتگاه (سافت استارتر) بـه وضـعیت آمـاده بـه انتقال اطلاعات می رود.

HMI Ready To

...Sending Data

و در صــورت فشــردن مجــدد کلیــد، # ،HMI اطلاعــات موجــود درحافظــه خــود را دوبــاره در حافظــهSaft Starter بــاز نویســی مـی نمایــد .کــه از ایـن فراینــد میتــوان در هنگـام ایجــاد اشــکال در عملیــات انتقـال دیتـا و یـا بـراي خـاطر جمـع شـدن از صـحت اطلاعـات منتقـل شـده بـهSaft Starter اسـتفاده نمود.
نمــودار Parametr Seting در بروشــور اصــلی ، در قســمت ( (Set-up Menu structureبــراي کمک به عملیات تنظیم پارامترهاآورده شده است .
 

درباره ما

  • خوش آمدید ؛ یه حسِ خوب یک انجمن است که شما می توانید در آن عضو شده از امکانات آن استفاده کرده و دوستان جدید پیدا کنید. این مجموعه دارای نظارت 24 ساعته بوده تا محیطی سالم را برای کاربران خود فراهم آورد،از کاربران انتظار می رود که با رعایت قوانین ما را برای رسیدن به این هدف یاری کنند.
    از طرف مدیر وب سایت:
    "همواره آرزو دارم که هربازدید کننده ای بعد از ورود به انجمن، با یه حسِ خوب اینجارو ترک کنه!"

منوی کاربر