ها،

  1. M

    بوستر پمپ سیستم های حرارتی و سرمایشی

    بوستر پمپ سیستم های حرارتی و سرمایشی:آبرسانی ساختمان های مختلف مانند برج ها، بیمارستان ها، مدارس، سالن های تفریحی، ورزشی، مجموعه های صنعتی، کارخانجات، مجتمع های مسکونی و آپارتمانی و تامین سیستم اطفا، حریق مصارف کشاورزی و آبیاری. امروزه با زیاد شدن جمعیت شهری و دخالت عوامل مختلف از قبیل نشتی و...