مایع

  1. M

    انواع پمپ های جابجایی مثبت

    پمپ چرخ دنده جناقی: علت این نام گذاری فرم دندانه دار بودن چرخ دنده هایش می باشد. این دندانه ها ساده و مستقیم هستند اما دنده ها کج هستند. در نتیجه چرخ دنده ها روی هم قرار دارند. این موضوع باعث می شود جریان خروجی که وارد لوله کشی نرم تر حرکت کند. هر پمپ دارای سه روتور است یکی نیرو دهنده و دو تا...