کدهای برنامه Matlab برای مدولاسیون دامنه AM و ...

Sina

Administrator
پرسنل مدیریت
2013-05-11
4,705
2,901
113
چابکســـر
​​
[h=3]Code:[/h]
close all; clear all;clc;

%************************************************%
% Amplitude Modulation %
%************************************************%

%********************Variables******************%

fs=input('Enter sampling frequency= '); % sampling frequency
fm=2; % Modulatig Signal Frequency
fc=50; % Carrier Frequency
Am=1; % Modulatig Signal Amplitude
Ac=1; % Carrier Signal Amplitude

%*********************Signals*******************%

Wc=2*pi*fc;
Wm=2*pi*fm;
t=0:1/(fs):1;
choice = questdlg('Choose input for AM','Input','Sine','square', 'Sawtooth', '');
switch choice
case 'Sine'
Modulating_Signal=Am*sin(Wm*t);
case 'square'
Modulating_Signal=Am*square(Wm*t);
case 'Sawtooth'
Modulating_Signal=Am*sawtooth(Wm*t);
end

carrier_Signal = Ac*sin(Wc*t);

%********************MODULATION*****************%

AM_time= Modulating_Signal.*carrier_Signal;
AM_Freq=fftshift(abs(fft(AM_time)));

%**********************Plot*********************%
figure(1);subplot(321);plot(t,carrier_Signal);
title('AM carrier signal');xlabel('time'),ylabel('amplitude');grid on;

car_Sig_freq=fftshift(abs(fft(carrier_Signal)));
axiss=-fs/2:fs/(length(car_Sig_freq)-1):fs/2
figure(1);subplot(322);plot(axiss,car_Sig_freq);axis([-1000 1000 0 6000])
title('Carrier signal FREQ');xlabel('Frequency'), ylabel('amplitude');grid on;

figure(1);subplot(323);plot(t,Modulating_Signal);
title('AM modulating signal');
xlabel('time'), ylabel('amplitude');grid on;

Mod_Sig_freq=fftshift(abs(fft(Modulating_Signal)));
axiss=-fs/2:fs/(length(Mod_Sig_freq)-1):fs/2
figure(1);subplot(324);plot(axiss,Mod_Sig_freq);axis([-1000 1000 0 6000])
title('Modulating signal FREQ');
xlabel('Frequency'), ylabel('amplitude');grid on;

figure(1);subplot(325);plot(t,AM_time);
title('AM time-domain');
xlabel('time'), ylabel('amplitude');grid on;

axiss=-fs/2:fs/(length(AM_Freq)-1):fs/2;
figure(1);subplot(326);plot(axiss,AM_Freq);axis([-1000 1000 0 6000])
title('AM frequency-domain');xlabel('frequency'), ylabel('amplitude');grid on;

%********************DEMODULATION****************%

AM_DM_time=AM_time.*carrier_Signal;
AM_DM_Freq=fftshift(abs(fft(AM_DM_time)));

filter=fir1(200,fm/fs,'low');
orignal_t_Signal=conv(filter,AM_DM_time);
orignal_f_Signal=fftshift(abs(fft(orignal_t_Signal)));

figure(2);subplot(221);plot(t,AM_DM_time);
title('Demodulated Signal time-domain');xlabel('time'), ylabel('amplitude');grid on;

axiss=-fs/2:fs/(length(AM_DM_Freq)-1):fs/2;
figure(2);subplot(222);plot(axiss,AM_DM_Freq);axis([-1000 1000 0 6000])
title('Demodulated Signal freq-domain');xlabel('frequency'), ylabel('amplitude');grid on;

t1=0:1/(length(orignal_t_Signal)-1):1
figure(2);subplot(223);plot(t1,orignal_t_Signal);
title('Filterd Signal time-domain');xlabel('time'), ylabel('amplitude');grid on;

axiss=-fs/2:fs/(length(orignal_f_Signal)-1):fs/2;
figure(2);subplot(224);plot(axiss,orignal_f_Signal);axis([-1000 1000 0 6000])
title('Filterd Signal freq-domain');
xlabel('frequency'), ylabel('amplitude');grid on;clear all;


%************************************************%
% Frequency Modulation %
%************************************************%

%***************Variables************************%

Ac=1; %carrier signal amplitude
Am=1; %Modulation signal amplitude
fm=2; %Modulating signal frequncy
fc=50; %carrier signal frequncy
m=10; % index of FM

%********************Signal********************%
fs=10000;
Wc=2*pi*fc;
Wm=2*pi*fm;
t=0:1/(fs-1):1;
choice1 = questdlg('Choose input for FM','Input','Sine','cosine', '');
switch choice1
case 'Sine'
Modulating_Signal=Am*sin(Wm*t);
case 'cosine'
Modulating_Signal=Am*cos(Wm*t);
end


Carrier_Signal_fm = Ac*cos(Wc*t);


%********************Modulation****************%
m=10; %modulating index
FM_time= Ac*cos((Wc*t)+m*Modulating_Signal);
FM_Freq=fftshift(abs(fft(FM_time)));
%Demodulation
FM_DEM_T= 100*demod(FM_time,fc,fs,'fm'); %Hilbert transform gives 90 phase shift
FM_DEM_F=fftshift(abs(fft(FM_DEM_T)));
axisx=-fs/2:fs/(length(FM_DEM_F)-1):fs/2
%*****************Plot*************************%

figure(3);subplot(221);plot(t, Modulating_Signal);
title('FM modulating signal');

mod_Sig_fre=fftshift(abs(fft(Modulating_Signal)));
axiss=-fs/2:fs/(length(mod_Sig_fre)-1):fs/2
figure(3);subplot(222);plot(axiss,mod_Sig_fre);axis([-1000 1000 0 6000])
title('Mod signal Freq');xlabel('Frequncy'), ylabel('amplitude');grid on;

figure(3);subplot(223);plot(t, Carrier_Signal_fm);
title('FM Carrier signal');

Carrier_Signal_freq=fftshift(abs(fft( Carrier_Signal_fm)));
axiss=-fs/2:fs/(length( Carrier_Signal_freq)-1):fs/2
figure(3);subplot(224);plot(axiss,Carrier_Signal_freq);axis([-1000 1000 0 6000])
title('Carrier signal Freq');xlabel('Frequency'), ylabel('amplitude');grid on;

figure(4);subplot(221);plot(t,FM_time);
xlabel('time(second)'),ylabel('amplitude');title('FM Modulated time-domain');grid on;

FM_Sig_freq=fftshift(abs(fft(FM_time)));
axiss=-fs/2:fs/(length(FM_Sig_freq)-1):fs/2
figure(4);subplot(222);plot(axiss, FM_Sig_freq);
title('FM signal Freq');xlabel('Frequncy'), ylabel('amplitude');grid on;

figure(4);subplot(223);plot(t,FM_DEM_T);
title('FM DEmodulated signal Time');

figure(4);subplot(224);plot(axiss,FM_DEM_F);
title('FM DEmodulated signal Freq');
_______________________________________________________________
 

درباره ما

  • خوش آمدید ؛ یه حسِ خوب یک انجمن است که شما می توانید در آن عضو شده از امکانات آن استفاده کرده و دوستان جدید پیدا کنید. این مجموعه دارای نظارت 24 ساعته بوده تا محیطی سالم را برای کاربران خود فراهم آورد،از کاربران انتظار می رود که با رعایت قوانین ما را برای رسیدن به این هدف یاری کنند.
    از طرف مدیر وب سایت:
    "همواره آرزو دارم که هربازدید کننده ای بعد از ورود به انجمن، با یه حسِ خوب اینجارو ترک کنه!"

منوی کاربر