برای جلوگیری از تکراری بودن موضوع پایان نامه چه کنیم؟

Sina

Administrator
پرسنل مدیریت
2013-05-11
4,706
2,901
113
چابکســـر
برای جلوگیری از تکراری بودن موضوع پایان نامه چه کنیم؟


◀️ مرحله اول: جستجو در اصلی ترین منبع پایان نامه های فارسی یعنی وبسایت ایران داک است◀️ مرحله دوم: مراجعه به شبکه جامع سیمرغ(نوسا) و جستجو در این سامانه می باشد◀️ مرحله سوم: جستجو در سیکا یعنی سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاد است◀️ مرحله چهارم:جستجو در طرح های پژوهشی جهاد دانشگاهی◀️ مرحله پنجم:سایت کتابخانه ملی واسناد