تعرفه

  1. M

    تغییرات تعرفه های گمرکی برای ترخیص کار ها

    تغییرات تعرفه های گمرکی برای ترخیص کار ها کلیات تغییرات تعرفه های سال جاری برای ترخیص کار های محترم نسبت به سال ماقبل بدین شرح است که در مجموع 1064 ردیف تعرفه به شرح ذیل در تعرفه های کتاب مقررات صادرات و واردات 94 نسبت به سال گذشته تغییر یافته است: حذف ردیف تعرفه: 54 ردیف تعرفه ایجاد ردیف...