سعید

  1. Sina

    مدیر گروه رسانه ای جم تی وی (gem tv) به قتل رسید!

    سعید کریمیان مدیر شبکه جم تی وی ( gem tv ) ساعتی قبل با رگبار مسلسل به قتل رسید. قتل سعید کریمیان مدیر شبکه جم تی وی برخی خبرگزاری ها مدعی شده اند این حمله تروریستی بوده است. قتل سعید کریمیان در رسانه های داخلی و خارجی با بازتاب های بسیاری همراه بوده است. قتل سعید کریمیان مدیر شبکه جم...
  2. Sina

    کارت پستال عید سعید فطر 1394