آنالوگ

  1. Sina

    آموزش قرار دادن ساعت آنالوگ زیبا و جذاب به همراه تاریخ در سربرگ (header)

    باسلام، کد های زیر را به ته header اضافه کنید <div style="float: right; position:relative; top:-100px;"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"...