فولادی

  1. S

    روش های طراحی سقف عرشه فولادی

    روش های طراحی سقف عرشه فولادی 1. طراحی و اجرای سقف عرشه فولادی با ورق های فولادی با قالب ماندگار در این سبک طراحی سقف عرشه فولادی صرف نظر از قابلیت مقاومت کششی بودن ورق های فولادیدر نظر گرفته میشود ازاین جهت که قادر به تحمل عبور و مرور افراد و...